Rada Ekonomiczna Parafii Wiskitki

W jej skład wchodzą:

 1. Adamaszek Wanda: Starowiskitki
 2. Lemański Andrzej: Działki
 3. Miastowski Michał: Wiskitki
 4. Rokicki Kazimierz: Stary Drzewicz
 5. Rogoziński Tadeusz: Wiskitki
 6. Rogulski Wojciech: Nowy Drzewicz
 7. Stegienko Bogdan: Wiskitki
 8. Szczepaniak Arkadiusz: Feliksów
 9. Szymonik Zdzisław: Sokule

 

Cel rady

Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje powołać w każdej parafii Parafialną Radę Ekonomiczną, której zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocne dla proboszcza  w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan. 537 KPK).

Charakter Parafialnej Rady do spraw ekonomicznych

 1. Powołanie Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych (zwanej dalej Radą Ekonomiczną) jest obowiązkiem każdego proboszcza (por. kan. 537).
 2. Członkowie Rady Ekonomicznej wykonują swe funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
 3. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Może jednak brać pod uwagę głos Rady Ekonomicznej.

Zadania Rady Ekonomicznej

 1. Rada Ekonomiczna:
  • wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (…);
  • planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji;
  • troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.
 2. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:
  • angażowania stałych i czasowych pracowników parafialnych;
  • remontów obiektów parafialnych;
  • budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących;
  • zmiany przeznaczenia budynków;
  • kupna i sprzedaży gruntów i nieruchomości;
  • dzierżawy gruntów;
  • najmu budynków parafialnych;
  • zaciągania kredytów;
  • podejmowania działalności gospodarczej przez parafię.
 3. Rada może prosić o udostępnienie wglądu do dokumentów:
  • księgi inwentarzowej dóbr parafialnych.

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej

Członkami Rady Ekonomicznej  mogą być katolicy świeccy „odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością” (kan. 228 § 2), zaangażowani w życie parafii.Powoływanie Parafialnej Rady Ekonomicznej

 1. Parafialna Rada Ekonomiczna ma zadania doradczo-konsultacyjne, dlatego nie jest organem wybieralnym przez parafian.
 2. Członków Rady Ekonomicznej powołuje proboszcz. Przed ich powołaniem, powinien proboszcz rozeznać, czy przewidziane osoby spełniają wymagane warunki.
 3. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej   Rady  ds. Ekonomicznych będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.

Kadencja Rady Ekonomicznej

 1. Członkowie Rady Ekonomicznej powołani są na okres jednej kadencji
 2. Kadencja wynosi okres 4 lat. (…).
 3. Kadencja członków rady z inicjatywy proboszcza może być przedłużona na drugą kadencję.
 4. W przypadku wakansu urzędu proboszcza a także zmiany na stanowisku proboszcza, Parafialna Rada Ekonomiczna ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz powinien na nowo powołać Parafialną Radę Ekonomiczną.(…)
 5. Postępowanie budzące publiczne zgorszenie, a także w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady Ekonomicznej, poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji. (…).

Zebrania Parafialnej Rady Ekonomicznej

 1. Rada Ekonomiczna powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku.
 2. Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej dwóch członków Rady Ekonomicznej.
 3. O terminie zebrania wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni przez proboszcza co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.
 4. Tematyka obrad jest ustalana przez proboszcza lub przez członków Rady Ekonomicznej.
 5. Członkowie Rady Ekonomicznej zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
 6. Według uznania proboszcza, można podawać w ogłoszeniach parafialnych informacje o sprawach omawianych przez Radę Ekonomiczną.